Opieka Farmaceutyczna, czyli…

tło_wpi_opieka_farm

 

Opieka farmaceutyczna… czyli? Na to pytanie po raz pierwszy ośmielili się udzielić odpowiedzi Mikeal i wsp., którzy to w 1975 roku na łamach American Journal of Hospital Pharmacy opublikowali następującą definicję:

opieka, jakiej wymaga i jaką otrzymuje dany pacjent, która zapewnia bezpieczne i racjonalne stosowanie leków”.

Chociaż prosta w słowach i przekazie, stanowiła bez wątpienia podwaliny dla kolejnych prób zdefiniowania czym jest, wkradająca się od kilku lat na polskie salony, opieka farmaceutyczna. Kolejnym znaczącym punktem w historii było zwrócenie przez Charlesa Heplera (1987 r.) uwagi na kluczową w świadczeniu opieki relację i współpracę pacjenta z farmaceutą:

„uzgodniony związek między pacjentem a farmaceutą, sprawującym kontrolę nad procesem stosowania leków i kierującym się dobrem pacjenta”.

Nie ulega wątpliwości, iż jedną z najczęściej cytowanych definicji, która jednocześnie w niezwykle zwięzły sposób wyczerpuje wszelkie znamiona pojęcia opieki farmaceutycznej, jest ta zaproponowana w 1990 r. przez wspomnianego już Charlesa Heplera oraz Lindę Strand:

„Opieka farmaceutyczna to odpowiedzialne działanie farmaceuty, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii i podniesienie jakości życia”. 

Osiemnaście lat później, tj. w 2008 r. pojęcie opieki farmaceutycznej zostało zaimplementowane w polskim ustawodawstwie. Zgodnie z art. 2a ust 1 pkt. 7 Ustawy o Izbach Aptekarskich:

Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: […] sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta”.

Jakkolwiek obowiązujący zapis w jednoznaczny sposób nadaje ramy teoretyczne opiece farmaceutycznej, brak w chwili obecnej zapisów w innych ustawach, które dawałyby farmaceucie możliwość gromadzenia i przetwarzania danych pacjentów, a tym samym umożliwiłyby wdrożenie opieki farmaceutycznej  w realia zawodu farmaceuty. Oczywiście gama czynników przeciwdziałających implementacji nowej usługi jest zdecydowanie szersza. Co więcej wśród napotykanych trudności można wyróżnić również te, w pełni zależna od nas, farmaceutów. Zgodnie z polskimi badaniami, przeprowadzonymi przez Duliana i wsp. widoczna jest niechęć farmaceutów do zmian oraz przekonanie, że osobami upoważnionymi do rozwiązywania problemów lekowych są wyłącznie lekarze. Tymczasem, w świetle postępującej pauperyzacji zawodu farmaceuty, powinniśmy promować własną profesję oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności w świadczeniu nowoczesnej opieki nad pacjentem.
Zatem drogi Farmaceuto, jeśli jeszcze nie czujesz się gotowy do rozszerzenie wachlarza usług o świadczenia pełnej opieki nad pacjentem, przygotuj się na zmiany, bowiem opieka farmaceutyczna oferuje nowe możliwości, które z całą pewnością przyniosą satysfakcję z wykonywanej pracy!

0 comments
Next Post
teoria versus praktyka

Dostęp do zawartości serwisu opiekafarm.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.